Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số nguyên x biết: x ( x − 5 ) > 0

Tìm số nguyên x biết: 

R. Robo.Ctvx42

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x ( x − 5 ) > 0 ⇔ { x > 0 x − 5 > 0 ​ ⇔ { x > 0 x > 5 ​ x ( x − 5 ) > 0 ⇔ { x < 0 x − 5 < 0 ​ ⇔ { x < 0 x < 5 ​ V ậ y v ớ i c a ˊ c s o ^ ˊ n gu y e ^ n x < 0 h o ặ c x > 5 t h ı ˋ x ( x − 5 ) > 0

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của biểu thức x 3 + 2 tại x = - 2 là: A. 6 B. 10 C. - 6 D. -10

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG