Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số nguyên n, biết : a)n+1n+1chia hết chon+4n+4; b) 2n – 5 chia hết cho n + 1

Tìm số nguyên n, biết :

a) n+1n+1 chia hết cho n+4n+4 ;                  

b) 2n – 5 chia hết cho n + 1 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: a,Ta táchn+1=n+4−3..suy rađển+1chia hết chon+4thì 3 chia hết chon+4 b, Tương tự ý a Lời giải chi tiết: a) Ta cón+1=n+4−3. Vậy đển+1 chia hết chon+4 thì 3 chia hết chon+4 hayn+4=1,−1,3,−3. Vậy n =−3,−5, −1,−7 b)2n−5=2n+2−7. Để2n−5 chia hết chon+1 thì -7 chia hết chon+1 hayn+1=1,−1,7,−7. Vậyn=0, −2,6,−8.

Phương pháp giải:

a,Ta tách n+1=n+4−3.. suy ra để n+1chia hết cho n+4thì 3 chia hết cho n+4 

b, Tương tự ý a

Lời giải chi tiết:

a) Ta có n+1=n+4−3.

Vậy để n+1 chia hết cho n+4 thì 3 chia hết cho n+4 hay n+4=1,−1, 3, −3.

Vậy n =−3, −5, −1, −7

b) 2n−5=2n+2−7.

Để 2n−5 chia hết cho n+1 thì -7 chia hết cho n+1 hay n+1=1, −1, 7,−7.

Vậy n=0, −2, 6, −8. 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hai góc bù nhau, biết . Số đo bằng A.40 o ; B. 130 o ; C. 140 o ; D. 30 o .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG