Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số nguyên n, biết : a)n+1chia hết chon+4; b) 2n – 5 chia hết cho n + 1.

Tìm số nguyên n, biết : 

a) n+1 chia hết cho n+4 ;                  

b) 2n – 5 chia hết cho n + 1. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: a,Ta táchn+1=n+4−3.suy rađển+1n+1chia hết chon+4 thì 3 chia hết chon+4 b, Tương tự ý a Lời giải chi tiết: a) Ta cón+1=n+4−3 Vậy đển+1 chia hết chon+4n+4thì 3 chia hết chon+4 hayn+4=1,−1,3, −3. Vậy n =−3,−5,−1,−7. b)2n−5=2n+2−7. Để2n−5 chia hết chon+1thì -7 chia hết chon+1hayn+1=1,−1,7, −7. Vậyn = 0,−2,6,−8.

Phương pháp giải:

a,Ta tách n+1=n+4−3. suy ra để n+1n+1 chia hết cho n+4 thì 3 chia hết cho n+4

b, Tương tự ý a

Lời giải chi tiết: 

a) Ta có n+1=n+4−3

Vậy để n+1 chia hết cho n+4n+4 thì 3 chia hết cho n+4 hay n+4=1, −1, 3, −3.

Vậy n = −3,−5,−1, −7.

b) 2n−5=2n+2−7.

Để 2n−5 chia hết cho n+1 thì -7 chia hết cho n+1 hay n+1=1, −1, 7, −7.

Vậy n = 0,−2, 6, −8.


 

14

Câu hỏi tương tự

Hình 1 có A.6 tam giác ; B. 5 tam giác ; C. 4 tam giác ; D. 3 tam giác.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG