Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T ì m sônguy ê n d ươ ng tho ả m ã n c á c đ iêu ki ệ n sau

Tìm sô nguyên dương  tho mãn các điêu kin sau open curly brackets table row cell C subscript n minus 1 end subscript superscript 4 minus C subscript n minus 1 end subscript superscript 3 less than 5 over 4 A subscript n minus 2 end subscript superscript 2 end cell row cell C subscript n plus 1 end subscript superscript n minus 4 end superscript greater or equal than 7 over 15 A subscript n plus 1 end subscript superscript 3 end cell end table close

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện n − 124 ⇒ n ≥ 5 T ứ (1) v à (2) ta c ó : tof f Tinh đạ o h à m f ( x ) c ủ a h à m s ó f ( x ) = ln ( 3 − x ) 3 1 ​ và giải phương trình f ( x ) > x + 2 π 0 6 ​ ∫ 0 π ​ + 3 m u sin 2 2 t ​ d t ​ Điều kiện ( 3 − x ) 3 1 ​ > 0 ⇔ x < 3 f ( x ) = ln ( 3 − x ) 3 1 ​ f ( x ) = − 3 ( 3 − x ) 1 ​ ​ = ln 1 − 3 ln ( 3 − x ) = − 3 ln ( 3 − x ) ( 3 − x ) ′ = 3 − x 3 ​ ​ Ta có π 6 ​ ∫ 0 π ​ + 3 m u sin 2 ⋅ 2 1 ​ d t = π 6 ​ ∫ 0 π ​ + 3 m u 2 1 − cos t ​ d t Khi đó (1) là Gi ả i (2) ta đư oc̣ c á c nghi è m x <-2 ho ụ c 2 1 ​ < x < 3

Điều kiện 

T (1) và (2) ta có:open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell fraction numerator left parenthesis n minus 1 right parenthesis factorial over denominator 4 factorial left parenthesis n minus 5 right parenthesis factorial end fraction minus fraction numerator left parenthesis n minus 1 right parenthesis factorial over denominator 3 left parenthesis n minus 4 right parenthesis factorial end fraction end cell cell fraction numerator 5 left parenthesis n minus 2 right parenthesis factorial over denominator 4 left parenthesis n minus 4 right parenthesis factorial end fraction end cell row cell fraction numerator left parenthesis n minus 1 right parenthesis factorial over denominator left parenthesis n minus 4 right parenthesis factorial 5 factorial end fraction end cell cell greater or equal than fraction numerator 7 left parenthesis n plus 1 right parenthesis factorial over denominator 15 left parenthesis n minus 2 right parenthesis factorial end fraction end cell end table close

begin mathsize 11px style left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell fraction numerator left parenthesis n minus 1 right parenthesis left parenthesis n minus 2 right parenthesis left parenthesis n minus 3 right parenthesis n minus 4 right parenthesis over denominator 4321 end fraction minus fraction numerator left parenthesis n minus 1 right parenthesis left parenthesis n minus 2 right parenthesis left parenthesis n minus 3 right parenthesis over denominator 32 end fraction less than 5 over 4 left parenthesis n minus 2 right parenthesis left parenthesis n minus 3 right parenthesis end cell row cell fraction numerator left parenthesis n plus 1 right parenthesis left parenthesis n left parenthesis n minus 1 right parenthesis left parenthesis n minus 2 right parenthesis left parenthesis n minus 5 right parenthesis over denominator 5.4.321 end fraction greater or equal than 7 over 15 left parenthesis n plus 1 right parenthesis n left parenthesis n minus 1 right parenthesis end cell end table close end style

left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell n squared minus 9 n minus 22 less than 0 end cell row cell n squared minus 5 n minus 50 greater or equal than 0 end cell row cell n greater or equal than 5 end cell end table left right double arrow n equals 10 close

tof f  Tinh đạo hàm f(x)  ca hàm só  và giải phương trình 

Điều kiện 

Ta có 

equals open 3 over pi left parenthesis t plus sin invisible function application t right parenthesis close vertical bar subscript 0 equals open equals 3 over pi open square brackets left parenthesis pi plus sin invisible function application pi right parenthesis minus open parentheses 0 plus sin invisible function application 0 squared close parentheses close parentheses close square brackets equals 3 i

Khi đó (1) là open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell fraction numerator 3 over denominator 3 minus x end fraction greater than fraction numerator 3 over denominator x plus 2 end fraction end cell row cell x less than 3 semicolon x not equal to negative 2 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell fraction numerator 2 x minus 1 over denominator left parenthesis x minus 3 right parenthesis left parenthesis x plus 2 right parenthesis end fraction less than 0 end cell row cell x less than 3 semicolon x not equal to negative 2 end cell end table close close

Gii (2) ta đưoc̣ các nghièm x<-2 hoc

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian và hệ tọa độ trực chuẩn Oxyz cho đường thẳng (d) và mặt phẳng (P) có phương trình ( d ) 1 x + 1 ​ = 2 y − 1 ​ = − 2 z − 3 ​ ( P ) 2 x − 2 y + z − 3 = 0 a, Tìm tọa độ điểm A của ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG