Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số nguyên dương n sao cho

Tìm số nguyên dương n sao cho

C subscript 2 n plus 1 end subscript superscript 1 minus 2.2 C subscript 2 n plus 1 end subscript superscript 2 plus 3.2 squared. C subscript 2 n plus 1 end subscript superscript 3 minus 4.2 cubed. C subscript 2 n plus 1 end subscript superscript 4 plus... plus open parentheses 2 n plus 1 close parentheses 2 to the power of 2 n end exponent. C subscript 2 n plus 1 end subscript superscript 2 n plus 1 end superscript equals 2019

  1. 1009

  2. 1010

  3. 1011

  4. 1012

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.1009

ĐÁP ÁN A. 1009 

1

Câu hỏi tương tự

Số hạng không chứa x trong khai triển là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG