Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số nguyên dương n để 2 n là số nằm giữa hai số nguyên tố sinh đôi (hai số nguyên tố được gọi là sinh đôi nếu chúng hơn kém nhau 2 đơn vị)

Tìm số nguyên dương n để  là số nằm giữa hai số nguyên tố sinh đôi

(hai số nguyên tố được gọi là sinh đôi nếu chúng hơn kém nhau 2 đơn vị)

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét ba số liên tiếp 2 n − 1 , 2 n , 2 n + 1 tồn tại một bội của 3, đó là 2 n − 1 hoặc 2 n + 1 Nếu n > 2 thì 2 n + 1 > 2 n − 1 > 3 nên bội của 3 nói trên là hợp số. Xét n = 1, n = 2 thì n = 2 thỏa mãn bài toán 2 n − 1 = 3, 2 n + 1 = 5.

Xét ba số liên tiếp , tồn tại một bội của 3, đó là 

 hoặc 

Nếu n > 2 thì  >  > 3 nên bội của 3 nói trên là hợp số.

Xét n = 1, n = 2 thì n = 2 thỏa mãn bài toán

= 3,  = 5.

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật tách hạng tử): 5 x 2 + 14 x − 3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG