Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số nguyên dương n, biết { 4 C n 3 ​ ≥ 5 C n − 1 3 ​ 3 C n − 1 4 ​ + 22 A n − 2 2 ​ = 18 C n − 1 3 ​ ​

Tìm số nguyên dương n, biết 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

V ớ i n ≥ 4 : 4 C n 3 ​ ≥ 5 C n − 1 3 ​ ⇔ 4. 3 ! ( n − 3 ) ! n ! ​ ≥ 5. 3 ! ( n − 4 ) ! ( n − 1 ) ! ​ ⇔ n − 3 4 n ​ ≥ 5 ⇔ n ≤ 15 Do đ o ˊ 4 ≤ n ≤ 15 ( 1 ) V ớ i n ≥ 5 : 3 C n − 1 4 ​ + 22 A n − 2 2 ​ = 18 C n − 1 3 ​ ⇔ 3. 4 ! ( n − 5 ) ! ( n − 1 ) ! ​ + 22. ( n − 4 ) ! ( n − 2 ) ! ​ = 18. 3 ! ( n − 4 ) ! ( n − 1 ) ! ​ ⇔ 3. 4 ! n − 1 ​ + 22. n − 4 1 ​ = 18. 3 ! ( n − 4 ) n − 1 ​ ⇔ 3 n 2 − 87 n + 612 = 0 ⇔ { n = 12 n = 17 ​ ( 2 ) T ừ ( 1 ) v a ˋ ( 2 ) s u y r a n = 12

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d 1 ​ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 3 t y = − 1 − t z = 1 ​ v a ˋ d 2 ​ : − 1 x − 2 ​ = 1 y + 2 ​ = 1 z − 4 ​ . Chứng minh rằng d 1 ​ v a ˋ d 2 ​ chéo nhau và t...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG