Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số nguyên dương k nhỏ nhất (lớn nhất) sao cho mọi tập A mà ∣ A ∣ = k đều có tính chất T nào đó.

Tìm số nguyên dương k nhỏ nhất (lớn nhất) sao cho mọi tập A mà đều có tính chất T nào đó.

R. Robo.Ctvx8

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với bài toán này, chúng ta thường xét một tập A có tính chất đặc biệt nào đó sao cho ∣ A ∣ = m và A không thỏa tính chất T, từ đó suy ra được k min ​ ≥ m + 1 . Tiếp theo ta chứng minh mọi tập A mà ∣ A ∣ = m + 1 đều có tính chất T, từ đó ta tìm được k min ​ = m + 1 . Để chứng minh mọi tập A mà ∣ A ∣ = m + 1 đều có tính chất T thì ta có thể sử dụng nguyên lí Dirichlet hoặc xây dựng

Với bài toán này, chúng ta thường xét một tập A có tính chất đặc biệt nào đó sao cho và A không thỏa tính chất T, từ đó suy ra được . Tiếp theo ta chứng minh mọi tập A mà đều có tính chất T, từ đó ta tìm được .
Để chứng minh mọi tập A mà  đều có tính chất T thì ta có thể sử dụng nguyên lí Dirichlet hoặc xây dựng

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) = x 3 − x + 1 có đồ thị ( C ). Gọi A và B là hai điểm nằm trên đồ thị ( C ) và có tọa độ thỏa mãn phương trinh g ( x ) = x 2 − x − 1 = 0 . Phương trình đường thẳng đi q...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG