Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình 4 x 2 − 4 x + 1 ≤ 0

Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình 

  1. Vô số

  2. 2

  3. 1

  4. 0

R. Roboteacher15

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4 x 2 − 4 x + 1 ≤ 0 <=> ( 2 x − 1 ) 2 ≤ 0 <=> x= 2 1 ​ => một nghiệm nguyên duy nhất

<=> 

<=> x=

=> một nghiệm nguyên duy nhất 

1

Câu hỏi tương tự

giải bất phương trình sau: x 2 + 2 x + 3 x − 3 ​ ≤ 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG