Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số nghiệm của phương trình

Tìm số nghiệm của phương trình open parentheses x minus 2 over 5 close parentheses open parentheses x squared plus 2 x plus 3 close parentheses equals 0

  1. 1 nghiệm

  2. 2 nghiệm

  3. 3 nghiệm

  4. A), B), C) đều sai

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Xác định các hệ số a và b, biết rằng hệ phưng trình có nghiệm là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG