Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số hạng đầu u 1 ​ và công bội q của cấp số nhân, biết

Tìm số hạng đầu  và công bội q của cấp số nhân, biết display style open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell u subscript 1 end subscript plus u subscript 2 end subscript plus u subscript 3 end subscript equals 8 end cell row cell u subscript 3 end subscript plus u subscript 4 end subscript plus u subscript 5 end subscript equals 32 end cell end table close

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell u subscript 1 plus u subscript 1 times q plus u subscript 1 times q squared equals 8 end cell row cell u subscript 1 times q squared plus u subscript 1 times q cubed plus u subscript 1 times q to the power of 4 equals 32 end cell end table close end cell row cell not stretchy rightwards double arrow q squared equals 4 not stretchy rightwards double arrow q equals 2 logical or q equals negative 2 end cell row cell open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell q equals 2 end cell row cell u subscript 1 equals 8 over 7 end cell end table text  hay  end text open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell q equals negative 2 end cell row cell u subscript 1 equals 8 over 3 end cell end table close close end cell end table

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số nhân với và công bội . Giá trị của bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG