Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân { u 4 ​ − u 2 ​ = 25 u 3 ​ − u 1 ​ = 50 ​

Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: { u 4 ​ − u 2 ​ = 25 u 3 ​ − u 1 ​ = 50 ​ ⇔ { u 1 ​ . q 3 − u 1 ​ . q = 25 u 1 ​ . q 2 − u 1 ​ = 50 ​ ⇔ { u 1 ​ . ( q 3 − q ) = 25 u 1 ​ . ( q 2 − 1 ) = 50 ​ ⇔ { q 2 − 1 q 3 − q ​ = 2 1 ​ u 1 ​ . ( q 2 − 1 ) = 50 ​ ⇔ { u 1 ​ = − 3 200 ​ q = 2 1 ​ ​

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC. các trung tuyến AA', BB', CC' giao nhau tại trọng tâm G. Ảnh củađường cao kẻ từ đỉnh Atrong phép vị tự trọng tâm G, tỉ số k = − 2 1 ​ là?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG