Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân ( u n ​ ) biết a ) { u 5 ​ − u 1 ​ = 15 u 4 ​ − u 2 ​ = 6 ​ ; b ) { u 2 ​ − u 4 ​ + u 5 ​ = 10 u 3 ​ − u 5 ​ + u 6 ​ = 20 ​

Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân  biết

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Ta có hệ: { u 1 ​ q 4 − u 1 ​ = 15 u 1 ​ q 3 − u 1 ​ q = 6 ​ hay { u 1 ​ ( q 4 − 1 ) = 15 u 1 ​ ( q 3 − q ) = 6 ​ ( 1 ) Do (1) nên q ≠ 1 hoặc q ≠ -1 suy ra 6 15 ​ = q ( q 2 − 1 ) q 4 − 1 ​ = q q 2 + 1 ​ Biến đổi về phương trình 2 q 2 − 5 q + 2 = 0 Giải ra được q = 2 và q = 2 1 ​ Nếu q = 2 thì u 1 ​ = 1 Nếu q = 2 1 ​ thì u 1 ​ = − 16 b) ĐS: u 1 ​ = 1 , q = 2

a) Ta có hệ: 

hay 

Do (1) nên q ≠ 1 hoặc q ≠ -1 suy ra 

Biến đổi về phương trình 

Giải ra được q = 2 và 

Nếu q = 2 thì 

Nếu  thì

b) ĐS: , q = 2

4

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số nhân biết . Công bội q bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG