Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số nhân ( u n ​ ) với công bội q = 2 , u 8 ​ = 384

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số nhân  với công bội 

 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có: u 8 ​ = u 1 ​ ⋅ q 7 ⇔ 384 = u 1 ​ ⋅ 2 7 ⇔ u 1 ​ = 3

Chọn D

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

T r o n g space k h ô n g space g i a n space v ơ ́ i space h ệ space t ọ a space đ ộ space O x y z comma space c h o space m ặ t space c ầ u left parenthesis S right parenthesis colon left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared plus left parenthesis y minus 2 right parenthesis squared plus left parenthesis z minus 1 right parenthesis squared equals 9. space T ì m space space t ọ a space đ ộ space t â m space space I space v à space t í n h space b á n space k í n h space space R space c ủ a space space left parenthesis S right parenthesis

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG