Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số nhân ( u n ​ ) với công bội q = 2 , u 8 ​ = 384

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số nhân  với công bội 

 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có: u 8 ​ = u 1 ​ ⋅ q 7 ⇔ 384 = u 1 ​ ⋅ 2 7 ⇔ u 1 ​ = 3

Chọn D

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả thống kê cho biết ở thời điểm năm 2013 dân số Việt Nam là 90 triệu người, tốc độ tăng dân số là 1,1%/năm. Nếu mức tăng dân số ổn định như vậy thì dân số Việt Nam sẽ gấp đôi vào năm nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG