Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số hạng x 25 y 10 trong khai triển .

Tìm số hạng  trong khai triển open parentheses x cubed minus 3 y close parentheses to the power of 15.

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo nhị thức Newton ta có : Như thế số hạng chứa x 25 y 10 ứng với : Vậy hệ số của x 25 y 10 là C 15 10 ​ = C 15 5 ​ = 3003 .

Theo nhị thức Newton ta có :

open parentheses x cubed plus x y close parentheses to the power of 15 equals sum from k equals 0 to 15 of   C subscript 15 superscript k open parentheses x cubed close parentheses to the power of 15 minus k end exponent times left parenthesis x y right parenthesis to the power of k equals sum from k equals 0 to 15 of   C subscript 15 superscript k x to the power of 45 minus 2 k end exponent times y to the power of k

Như thế số hạng chứa  ứng với : open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell 45 minus 2 k equals 25 end cell row cell k equals 10 end cell end table not stretchy left right double arrow k equals 10 close

Vậy hệ số của  là .

1

Câu hỏi tương tự

Trong khai triển ( 2 a − 1 ) 6 , tổng ba số hạng đầu là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG