Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số hạng thứ 5 của khai triển: ( 4 z ​ + z ) 10 Số hạng nào chứa z với số mũ tự nhiên?

Tìm số hạng thứ 5 của khai triển:

Số hạng nào chứa z với số mũ tự nhiên?

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số hạng thứ 5 của khai triển nhị thức là: T 5 ​ = C 10 4 ​ ( 4 z ​ ) 6 z 4 = C 10 4 ​ z 2 3 ​ + 4 = C 10 4 ​ z 2 11 ​ giả sử số hạng thứ (k+1) của khai triên là: T k + 1 ​ = C 10 k ​ ( 4 z ​ ) 10 − k . z k = C 10 k ​ z 4 10 + 3 k ​ số hạng này chứa z với số mũ tự nhiên khi và chỉ khi: 10 + 3 k ⋮ 4 , 0 ≤ k ≤ 10 ⇔ 3 k + 2 ⋮ 4 , 0 ≤ k ≤ 10 ⇒ k = 2 , 6 , 10 Vậy các số hạng phải tìm là các số hạng thứ 3, thứ 7 và thứ 11 với: T 3 ​ = C 10 2 ​ z 4 , T 7 ​ = C 10 6 ​ z 7 , T 11 ​ = C 10 10 ​ z 10

Số hạng thứ 5 của khai triển nhị thức là:

giả sử số hạng thứ (k+1) của khai triên là:

số hạng này chứa z với số mũ tự nhiên khi và chỉ khi:

Vậy các số hạng phải tìm là các số hạng thứ 3, thứ 7 và thứ 11 với:  

1

Câu hỏi tương tự

Giả sử n là số nguyên dương và : ( 1 + x ) n = a 0 ​ + a 1 ​ x + a 2 ​ x ² + ... + a k ​ x k + ... + a n ​ x n . Biết rằng tồn tại số k nguyên ( 1 ≤ k < n − 1 ) sao cho : 2 a k − 1 ​ ​ = 9...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG