Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của ( x 2 − x 3 3 ​ ) 10 ( x  = 0 )

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tìm hệ số tự do trong khai triển của ( x 2 − x 3 3 ​ ) 10 ( x  = 0 ) Số hạng tổng quát: T k + 1 ​ = C 10 k ​ . ( x 2 ) 10 − k . ( x 3 − 3 ​ ) k = C 10 k ​ . ( − 3 ) k . x 20 − 5 k ( 0 ≤ k ≤ 10 , k ∈ N ) Theo yêu cầu đề bài ta có: 20 − 5 k = 0 ⇔ k = 4 Vậy hệ số tự do là: 17010

Tìm hệ số tự do trong khai triển của 

Số hạng tổng quát: 

Theo yêu cầu đề bài ta có: 

Vậy hệ số tự do là: 17010

1

Câu hỏi tương tự

Tung 3 đồng xu cân đối và đồng chất như nhau 1) Tìm không gian mẫu của phép thử đó 2) Gọi X là số mặt sấp khi tung 3 đồng xu đó. a) Xác định bảng phân phối xác suất của X. b) Tính E(X), D(...

120

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG