Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển: .

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển: open parentheses fraction numerator 1 over denominator cube root of x squared end root end fraction plus fourth root of x cubed end root close parentheses to the power of 17 open parentheses x not equal to 0 close parentheses.

  1. C subscript 17 superscript 7

  2. C subscript 17 superscript 8. x to the power of 8

  3. C subscript 17 superscript 7. x to the power of 7

  4. C subscript 17 superscript 8

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.

ĐÁP ÁN D. C subscript 17 superscript 8 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số hạng thứ 4 trong khai triển ( x x ​ + x 4 1 ​ ) n , biết hiệu số giữa hệ số của số hạng thứ 3 và số hạng thứ 4 là 44( x>0).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG