Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức

Tìm số hạng không chứa  trong khai triển nhị thức open parentheses 3 x cubed minus 2 over x squared close parentheses to the power of 10

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tìm hệ số của x 0 : k = 6 Số hạng cần tìm: C 10 6 ​ 3 4 ( − 2 ) 6 = 1088640

table attributes columnalign right left right left right left right left right left right left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row cell T subscript k plus 1 end subscript equals C subscript 10 superscript k open parentheses 3 x cubed close parentheses to the power of 10 minus k end exponent open parentheses negative 2 over x squared close parentheses to the power of k end cell row cell equals C subscript 10 superscript k 3 to the power of 10 minus k end exponent left parenthesis negative 2 right parenthesis to the power of k x to the power of 30 minus 5 k end exponent end cell end table

Tìm hệ số của 

Số hạng cần tìm: 

6

Câu hỏi tương tự

Có hai chuồng nhốt thỏ, chuồng thứ nhất nhốt 19 con thỏ lông màu đen và 1 con thỏ lông màu trắng. Chuồng thứ hai nhốt 13 con thỏ lông màu đen và 2 con thỏ lông màu trắng. Bắt ngẫu nhiên mỗi c...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG