Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số hạng chứa x 24 trong khai triển

Tìm số hạng chứa x24 trong khai triển open parentheses 3 x to the power of 5 minus fraction numerator 1 over denominator 2 x cubed end fraction close parentheses to the power of 8

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

SHTQ Cho 40 − 8 k = 24 ⇒ k = 2 Số hạng chứa x 24 là 5130 x 24

SHTQ left parenthesis negative 1 right parenthesis to the power of k times C subscript 8 superscript k open parentheses 3 x to the power of 5 close parentheses to the power of 8 minus k end exponent open parentheses fraction numerator 1 over denominator 2 x cubed end fraction close parentheses to the power of k equals left parenthesis negative 1 right parenthesis to the power of k times C subscript 8 superscript k 3 to the power of 8 minus k end exponent times 1 over 2 to the power of k times x to the power of 40 minus 8 k end exponent

Cho

Số hạng chứa  là 

1

Câu hỏi tương tự

Tung một đồng tiền ba lần. Xác định các biến cố sau và tính xác suất các biến cố đó A: “ Có ít nhất một lần xuất hiện mặt S”

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG