Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số hạng chứa x 7 trong khai triển Newton của , biết n là nghiệm nguyên dương của phương trình:

Tìm số hạng chứa  trong khai triển Newton của display style open parentheses 1 half x minus 3 close parentheses to the power of n end exponent, biết n là nghiệm nguyên dương của phương trình: display style 2 C subscript n end subscript superscript 2 end superscript minus 10 C subscript n end subscript superscript 1 end superscript equals 12

 

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số hạng chứa x 7 của C 12 7 ​ 2 7 1 ​ ⋅ ( − 3 ) 5 . x 7

table attributes columnalign right left right left right left right left right left right left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row cell 2 C subscript n superscript 2 minus 10 C subscript n superscript 1 equals 12 left parenthesis straight n greater or equal than 2 right parenthesis not stretchy left right double arrow 2 times fraction numerator n left parenthesis n minus 1 right parenthesis over denominator 2 end fraction minus 10 n equals 12 end cell row cell not stretchy left right double arrow n squared minus 11 n minus 12 equals 0 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell n equals negative 1 left parenthesis l right parenthesis end cell row cell n equals 12 left parenthesis n right parenthesis end cell end table space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space close end cell end table

display style text  CTSHTQ:  end text C subscript 12 end subscript superscript k end superscript open parentheses 1 half x close parentheses to the power of k end exponent times not stretchy left parenthesis negative 3 not stretchy right parenthesis to the power of 12 minus k end exponent

Số hạng chứa  của 

1

Câu hỏi tương tự

Gieo một đồng xu 2 lần liên tiếp. Xác suất để cả 2 lần gieo đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa bằng

1k+

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG