Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số gia của hàm số y = x 2 − 1 tại điểm x 0 ​ = 1 tương ứng với số gia △ x , biết: △ x = 1

Tìm số gia của hàm số  tại điểm  tương ứng với số gia , biết: 

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: △ y = f ( x 0 ​ + △ x ) − f ( x 0 ​ ) Với x 0 ​ = 1 ; △ x = 1 thì: f ( x 0 ​ ) = f ( 1 ) = 0 ; f ( x 0 ​ + △ x ) = f ( 1 + 1 ) = f ( 2 ) = 3 Từ đó suy ra: △ y = f ( x 0 ​ + △ x ) − f ( x 0 ​ ) = 3 − 0 = 3

Chọn C

Ta có: 

Với  thì: 

Từ đó suy ra: 

1

Câu hỏi tương tự

Dùng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của các hàm số sau: f ( x ) = 2 x 2 + 3 x + 1 tại x 0 ​ = − 1

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG