Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số dư khi chia 9 1 0 11 − 5 9 10 cho 13

Tìm số dư khi chia  cho 13

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta tìm một lũy thừa của 9 sát với một bội của 13, đó là 9 3 = 729 = BS 13 + 1. Do đó viết 1 0 11 dưới dạng ( BS 3 + 1 ) 11 = 3 k + 1 . Ta có 9 1 0 11 = 9 3 k + 1 = 9 ( 9 3 ) k = 9 ( BS 13 + 1 ) k = 9 ( BS 13 + 1 ) = BS 13 + 9 Lũy thừa của 5 sát vớ một bội của 13 là 5 2 = BS 13 - 1 Viết 9 10 dưới dạng 4n + 1 thì 5 9 10 = 5 4 n + 1 = 5. ( 5 2 ) 2 n = 5 ( BS 13 − 1 ) 2 n = 5 ( BS 13 + 1 ) = BS 13 + 5 Vậy 9 1 0 11 − 5 9 10 chia cho 13 dư 4

Ta tìm một lũy thừa của 9 sát với một bội của 13, đó là  = 729 = BS 13 + 1.

Do đó viết  dưới dạng . Ta có

Lũy thừa của 5 sát vớ một bội của 13 là = BS 13 - 1

Viết  dưới dạng 4n + 1 thì

Vậy  chia cho 13 dư 4

 

6

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:x 3 + 5x 2 + 8x + 4

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG