Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T ì m ph ươ ng tr ì nh tham sô c ủ a đườ ng thẳng (D): a/ Biêt ph ươ ng tr ì nh t ổ ng qu á t c ủ a (D): 3 x − 2 y + z − 10 = 0 , x + 2 y − 4 z + 2 = 0 . b/ Qua M(2;-3;4) v à song song v ớ i (D'): c/ Qua N(1;-2;5) v à vu ô ng g ó c v ớ i m ặ t ph ẳ ng (P):4x-3y+2z+5=0 .

Tìm phương trình tham sô ca đường thẳng (D):
a/ Biêt phương trình tng quát ca (D):

b/ Qua M(2;-3;4) và song song vi (D'):open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell italic x minus sign 3 italic y minus sign 2 italic z minus sign 6 equals 0 end cell row cell italic x plus 2 italic y plus 3 italic z minus sign 1 equals 0 end cell end table close

c/ Qua N(1;-2;5)  và vuông góc vi mt phng (P):4x-3y+2z+5=0 .

 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a/ C á ch 1: Cho z=0 , thay v à o ph ươ ng trinh t ổ ng qu á t c ù a (D), ta c ó : Do đó đườ ng th ẳ ng (D) qua đ i ể m M 0 (2;-2;0) Hai ph á p vect ơ c ủ a hai m ặ t ph ẳ ng x á c đị nh (D) l à n 1 ​ ​ = ( 3 ; − 2 ; 1 ) n 2 ​ ​ = ( 1 ; 2 ; − 4 ) vtcp C á ch 2: Cho x=t,t∈R = , thay v à o ph ươ ng trinh t ổ ng qu á t c ủ a (D) ta c ó : V ậ y ph ươ ng tr ì nh tham s ố c ủ a đườ ng th ẳ ng ( D) l à : Do d ó (D') qua A (3;-1;0) . Cho z =1 , thay v ả o ph ư ong tr ì nh cua d ướ ng th ẳ ng (D') ta c ó : Do d ó (D') qua B(2;-2;1) . Vect ơ chi ph ươ ng c ủ a (D') c ù ng l á vecto chi ph ươ ng cua D ∘ : a = AB =(-1;-1;1) . Ph ươ ng trinh tham s ố cua d ườ ng th ẳ ng ( D) qua M(2;-3;4) là C á ch 2: Hai ph á p vect ơ c ủ a hai m ă t ph ả ng x á c đị nh (D') l ả : n 1 ​ ​ = ( 1 ; − 3 ; − 2 ) , n 2 ​ ​ = ( 1 ; 2 ; 3 ) . Vect ơ chi ph ư ong c ủ a (D) c ũ ng l à vecto chi ph ư omg c ủ a (D): Gọi b = 5 1 ​ a = ( − 1 ; − 1 ; 1 ) thi b c ũ ng l à m ộ t vecto chi ph ư ong c ủ a (D). Ph ư ong tr ì nh tham s ố c ì a (D) d ườ ng th ẳ ng l à : c/ Ph á p vecto c ú a ( P ) = l ả vecto chi ph ươ ng c ủ a (D); a = n =(4;-3;2) = . Ph ươ ng tr ì nh tham s ố c ù a đườ ng th ẳ ng (D) l à :

a/ Cách 1: Cho z=0 , thay vào phương trinh tng quát cùa (D), ta cóopen curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 3 x minus 2 y equals 10 end cell row cell x plus 2 y equals negative 2 end cell end table rightwards double arrow x equals 2 comma y equals negative 2 close

Do đó đường thng (D) qua đim M 0 (2;-2;0) Hai pháp vectơ ca hai mt phng xác định (D) là  vtcp a with rightwards arrow on top equals open parentheses open vertical bar table attributes columnalign right end attributes row cell negative 2 end cell 1 row 2 cell negative 4 end cell end table close vertical bar semicolon open vertical bar table attributes columnalign right end attributes row 1 3 row cell negative 4 end cell 1 end table close vertical bar semicolon open vertical bar table attributes columnalign right end attributes row 3 cell negative 2 end cell row 1 2 end table close vertical bar close parentheses equals left parenthesis 6 semicolon 13 semicolon 8 right parenthesis text. end text

Cách 2: Cho x=t,t∈R =, thay vào phương trinh tng quát ca (D) ta có:
V
y phương trình tham s ca đường thng ( D)  làopen curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell straight x equals straight t end cell row cell straight y equals fraction numerator 13 straight t over denominator 6 end fraction minus 19 over 3 end cell row cell straight z equals fraction numerator 4 straight t over denominator 3 end fraction minus 8 over 3 end cell end table close

Do dó (D') qua A(3;-1;0) . Cho z=1 , thay vo phưong trình cua dướng thng (D') ta có:open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus 3 y equals 8 end cell row cell x plus 2 y equals negative 2 end cell end table rightwards double arrow x equals 2 comma y equals negative 2 close

Do dó (D') qua B(2;-2;1) . Vectơ chi phương ca (D') cùng lá vecto chi phương cua D : a = AB =(-1;-1;1) . Phương trinh tham s cua dường thng ( D)  qua M(2;-3;4)  là left parenthesis straight D right parenthesis open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell straight x equals 2 minus straight t end cell row cell y equals negative 3 minus straight t left parenthesis straight t element of straight R right parenthesis text .  end text end cell row cell z equals 4 plus straight t end cell end table close

Cách 2: Hai pháp vectơ ca hai măt phng xác định (D') l

Vectơ chi phưong ca (D) cũng là vecto chi phưomg ca (D):

 a with rightwards arrow on top equals open parentheses open vertical bar table attributes columnalign right end attributes row cell negative 3 end cell cell negative 2 end cell row 2 3 end table close vertical bar comma open vertical bar table attributes columnalign right end attributes row cell negative 2 end cell 1 row 3 1 end table close vertical bar comma open vertical bar table attributes columnalign right end attributes row 1 cell negative 3 end cell row 1 2 end table close vertical bar close parentheses equals left parenthesis negative 5 semicolon minus 5 semicolon 5 right parenthesis text .  end text

Gọi  thi b cũng là mt vecto chi phưong ca (D).

Phưong trình tham s cìa (D) dường thng làopen curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 2 minus t end cell row cell y equals negative 3 minus t left parenthesis t element of R right parenthesis text .  end text end cell row cell z equals 4 plus t end cell end table close

c/ Pháp vecto cúa (P) = l vecto chi phương ca (D); a = n =(4;-3;2) =.
Ph
ương trình tham s cùa đường thng (D) làopen curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 plus 4 t end cell row cell y equals negative 2 minus 3 t end cell row cell z equals 5 plus 2 t end cell end table left parenthesis t element of R right parenthesis close

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x 3 − x và đồ thị hàm số y = x − x 2

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG