Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x + 1 3 x + 2 ​

Tìm phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 

 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đápán B

Đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Số phức 5+6i có phần thực bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG