Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm phần thực, phần ảo của các số phức z, biết:

Tìm phần thực, phần ảo của các số phức z, biết: open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell z plus top enclose z equals 10 end cell row cell open vertical bar z close vertical bar equals 13 end cell end table close

  1. Phần thực bằng 5; phần ảo bẳng 12 hoặc bằng -12.

  2. Phần thực bằng 5; phần ảo bẳng 11 hoặc bằng -12.

  3. Phần thực bằng 5; phần ảo bẳng 14 hoặc bằng -12.

  4. Phần thực bằng 5; phần ảo bẳng 12 hoặc bằng -1.

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: (2 - 3i) - (5 - 4i)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG