Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm P, biết:

 Tìm P, biết : open parentheses x squared plus 1 close parentheses P equals 2 x squared minus 3 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Rút P theo x Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Rút P theo x

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình thoi ABCD tân O. Trên tia đối của các tia BA, CB, DC, AD lần lượt lấy các điểm E, F, G, H sao cho BE = CF = DG = AH. a) Chứng minh tứ giác EFGH là hình bình hành. b) Chứng minh điểm O l...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG