Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm đạo hàm của hàm sốy = 3 x . e x

Tìm đạo hàm của hàm số y =  

  1. x.

  2.  ln ( 3 + e )

  3.  ( ln3 + ln 1)

  4. (ln3 +1)

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án D y ' = ( 3 x . e x ) ′ = [ ( 3 e ) x ] ′ = ( 3 e ) x ln ( 3 e )

Lời giải 

Đáp án D

y ' = 

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình { x 2 − 2 x y + 3 y 2 = 9 ( 1 ) 2 x 2 − 13 x y + 15 y 2 = 0 ( 2 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG