Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm đạo hàm của hàm số , ta được kết quả

Tìm đạo hàm của hàm số  , ta được kết quả

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y ' = e 2 x - 3 . 5 5 x ' = 2 e 2 x - 3 . 5 . 5 5 x . ln 5 = 2 e 2 x - 15 . 5 5 x . ln 5 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/9lDWUg4vZh7LvW694h5u59jr1c_XaYw7ZWUHGDrPbvoJSb-YN1_D8eTfn30ktM8PJiFZ2HmO7sMpWD1uaTtFD_9XrQ0hCGaKdXe8IiMp5P336366uUe8AtjJLRd51e8mqnLmb7E5" style="width: 241.33px; height: 44.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="y apostrophe equals open parentheses e to the power of 2 x end exponent minus 3.5 to the power of 5 x end exponent close parentheses apostrophe equals 2 e to the power of 2 x end exponent minus 3.5.5 to the power of 5 x end exponent. ln 5 equals 2 e to the power of 2 x end exponent minus 15.5 to the power of 5 x end exponent. ln 5"> .

<math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>y</mi><mo>'</mo><mo>=</mo><mfenced><mrow><msup><mi>e</mi><mrow><mn>2</mn><mi>x</mi></mrow></msup><mo>-</mo><mn>3</mn><mo>.</mo><msup><mn>5</mn><mrow><mn>5</mn><mi>x</mi></mrow></msup></mrow></mfenced><mo>'</mo><mo>=</mo><mn>2</mn><msup><mi>e</mi><mrow><mn>2</mn><mi>x</mi></mrow></msup><mo>-</mo><mn>3</mn><mo>.</mo><mn>5</mn><mo>.</mo><msup><mn>5</mn><mrow><mn>5</mn><mi>x</mi></mrow></msup><mo>.</mo><mi>ln</mi><mn>5</mn><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mn>2</mn><msup><mi>e</mi><mrow><mn>2</mn><mi>x</mi></mrow></msup><mo>-</mo><mn>15</mn><mo>.</mo><msup><mn>5</mn><mrow><mn>5</mn><mi>x</mi></mrow></msup><mo>.</mo><mi>ln</mi><mn>5</mn></math>.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của thỏa mãn .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG