Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm ảnh qua phép quay tâm là gốc O, góc quay của: a) Đường phân giác d: . b) Đường thẳng : .

Tìm ảnh qua phép quay tâm là gốc O, góc quay  của:

a) Đường phân giác d: .

b) Đường thẳng : .

 

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Đường phân giác d: qua gốc O và điểm . Phép quay tâm là gốc O, góc quay : - biến gốc thành điểm - biến điểm thành điểm Do đó ảnh của phân giác d: là đường thẳng đi qua O và nên là phân giác . b) Ta tìm ảnh của 2 điểm trên đường thẳng. Đường thẳng : qua điểm và điểm . Vì trục hoành Ox vuông góc với trục tung Oy tại gốc O nên phép quay tâm là gốc O, góc quay ; - biến điểm thành điểm - biến điểm thành điểm Do đó ảnh của thẳng : đường thẳng đi qua và nên có phương trình theo đoạn thẳng : hay .

a) Đường phân giác d:  qua gốc O và điểm .

Phép quay tâm là gốc O, góc quay :

- biến gốc  thành điểm

- biến điểm  thành điểm

Do đó ảnh của phân giác d:  là đường thẳng  đi qua O và  nên là phân giác .

b) Ta tìm ảnh của 2 điểm trên đường thẳng.

Đường thẳng :  qua điểm  và điểm . Vì trục hoành Ox vuông góc với trục tung Oy tại gốc O nên phép quay tâm là gốc O, góc quay ;

- biến điểm  thành điểm

- biến điểm  thành điểm

Do đó ảnh của thẳng :  đường thẳng  đi qua  và  nên có phương trình theo đoạn thẳng :

         hay .

304

Câu hỏi tương tự

Cho lục giác đều ABCDEF, nội tiếp đường tròn tâm O. Qua phép quay tâm O có góc quay . a) Tìm ảnh của điểm A, điểm C b) Tìm ảnh của đường thẳng DE, đường thẳng BD.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG