Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm ảnh qua phép quay tâm là gốc O, góc quay của: a) Điểm , điểm b) Trục hoành Ox: ; trục tung Oy:

Tìm ảnh qua phép quay tâm là gốc O, góc quay  của:

a) Điểm , điểm

b) Trục hoành Ox: ; trục tung Oy:

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Vì trục hoành Ox vuông góc với trục tung Oy tại gốc O nên phép quay tâm là gốc O, góc quay : - biến điểm thành điểm - biến điểm thành điểm b) Vì trục hoành Ox vuông góc với trục tung Oy tại gốc O nên phép quay tâm là gốc O, góc quay : - biến trục hoành Ox: thành trục tung Oy: - biến trục tung Oy: thành trục hoành Ox: .

a) Vì trục hoành Ox vuông góc với trục tung Oy tại gốc O nên phép quay tâm là gốc O, góc quay :

- biến điểm  thành điểm

- biến điểm  thành điểm

b) Vì trục hoành Ox vuông góc với trục tung Oy tại gốc O nên phép quay tâm là gốc O, góc quay :

- biến trục hoành Ox:  thành trục tung Oy:

- biến trục tung Oy:  thành trục hoành Ox: .

454

Câu hỏi tương tự

Tìm ảnh qua phép quay tâm là gốc O, góc quay của: a) Đường phân giác d: . b) Đường thẳng : .

304

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG