Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T ì m nh ữ ng gi á tr ị th ự c d ươ ng c ủ a tham s ố m để ph ươ ng tr ì nh sau đâ y c ó nghi ệ m th ự c kh ô ng v ượ t qu á 6. ( x + 2 ) ( 2 x − 1 ) ​ − 3 x + 6 ​ = m − ( x + 6 ) ( 2 x − 1 ) ​ + 3 x + 2 ​

Tìm nhng giá tr thc dương ca tham s m để phương trình sau đây có nghim thc không vượt quá 6.

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ i ề u ki ệ n x ≥ 2 1 ​ . Khi đó ph ươ ng tr ì nh t ươ ng đươ ng v ớ i ( x + 2 ​ + x + 6 ​ ) ( 2 x − 1 ​ − 3 ) = m ( ∗ ) V ớ i nh ữ ng gi á tr ị th ự c d ươ ng c ủ a tham s ố m n ê n để ph ươ ng tr ì nh (*) c ó nghi ệ m th ì V ậ y ta x é t h à m s ố f ( x ) = ( x + 2 ​ + x + 6 ​ ) ( 2 x − 1 ​ − 3 ) tr ê n kho ả ng ( 5 ; 6 ] Ta c ó f ′ ( x ) > 0 , ∀ x ∈ ( 5 ; 6 ) . V à f ( 5 ) = 0 ; f ( 6 ) = 6 2 ​ ( 11 ​ − 3 ) Vậy 0 < m < 6 2 ​ ( 11 ​ − 3 ) là giá trị cần tìm

Điu kin .
Khi đó phương trình tương đương vi

Vi nhng giá tr thc dương ca tham s m nên để phương trình (*) có nghim thì square root of 2 x minus 1 end root minus 3 greater than 0 not stretchy left right double arrow x greater than 5
Vy ta xét hàm s  trên khong
Ta có . Và

Vậy  là giá trị cần tìm

1

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG