Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nhân tử chung của biểu thức 5x 2 (5 – 2x) + 4x – 10 có thể là A. 5 – 2x B. 5 + 2x C. 4x – 10 D. 4x + 10

Tìm nhân tử chung của biểu thức 5x2(5 – 2x) + 4x – 10 có thể là

A. 5 – 2x    

B. 5 + 2x    

C. 4x – 10  

D. 4x + 10

  1. 5 – 2x

  2. 5 + 2x

  3. 4x – 10

  4. 4x + 10

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A. Ta có 5x 2 (5 – 2x) + 4x – 10 = 5x 2 (5 – 2x) – 2(-2x + 5) = 5x 2 (5 – 2x) – 2(5 – 2x) Nhân tử chung là 5 – 2x

Đáp án đúng là A.

Ta có 5x2(5 – 2x) + 4x – 10 = 5x2(5 – 2x) – 2(-2x + 5)

= 5x2(5 – 2x) – 2(5 – 2x)

Nhân tử chung là 5 – 2x

7

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức 1 − ( x + y ) 2 thành nhân tử, ta được

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG