Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nhân tử chung của biểu thức 5x 2 (5 – 2x) + 4x – 10 có thể là A. 5 – 2x B. 5 + 2x C. 4x – 10 D. 4x + 10

Tìm nhân tử chung của biểu thức 5x2(5 – 2x) + 4x – 10 có thể là

A. 5 – 2x    

B. 5 + 2x    

C. 4x – 10  

D. 4x + 10

  1. 5 – 2x    

  2. 5 + 2x     

  3. 4x – 10  

  4. 4x + 10

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có 5x 2 (5 – 2x) + 4x – 10 = 5x 2 (5 – 2x) – 2(-2x + 5) = 5x 2 (5 – 2x) – 2(5 – 2x) Nhân tử chung là 5 – 2x Đáp án cần chọn là: A. 5 – 2x

Lời giải

Ta có 5x2(5 – 2x) + 4x – 10 = 5x2(5 – 2x) – 2(-2x + 5)

                                      = 5x2(5 – 2x) – 2(5 – 2x)

Nhân tử chung là 5 – 2x

Đáp án cần chọn là: A. 5 – 2x    

9

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: a) ( x + 3 )( x 2 − 3x + 9 ) − x( x − 2 ) 2 = 27

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG