Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nguyên hàm I = ∫ x 3 ln ( 2 x ) d x

Tìm nguyên hàm   

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt u = ln ( 2 x ) , d v = x 3 d x . Khi đó d u = x 1 ​ d x , v = 4 x 4 ​ Ta có: I = 4 x 4 ln ( 2 x ) ​ − ∫ 4 x 3 ​ d x = 4 x 4 ln ( 2 x ) ​ − 16 x 4 ​ + C

Đặt  . Khi đó 

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho x, y là hai số thực dương và thỏa mãn điều kiện x + y = 3 4 ​ . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x 3 ​ + 3 y 1 ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG