Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nguyên hàm: I = ∫ tan ( x + 4 π ​ ) tan ( x − 4 π ​ ) sin 4 2 x . cos 3 x ​ d x .

Tìm nguyên hàm: I = 

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: tan ( x + 4 π ​ ) tan ( x − 4 π ​ ) = 1 + tan x tan x − 1 ​ . 1 − tan x tan x + 1 ​ = − 1 Suy ra: I = -16 ∫ sin 4 x . cos 6 x cos x d x Đặt t = sin x ⇒ d t = sin x d x nên ta có: I = -16 ∫ t 4 ( 1 − t 2 ) 3 d t = 16 ∫ t 4 ( t 6 − 3 t 4 + 3 t 2 − 1 ) d t = 16 ( 11 t 11 ​ − 3 t 9 ​ + 7 3 t 7 ​ − 5 t 5 ​ ) + C =16 ( 11 sin 11 x ​ − 3 sin 9 x ​ + 7 3 sin 7 x ​ − 5 sin 5 x ​ ) + C

Ta có:

Suy ra: I = -16

Đặt t = sin x  nên ta có: 

I = -16

= 16

=16

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của ∫ 0 π ​ x ( π 1 ​ + sin x ) d x là :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG