Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nguyên hàm của hàm số A. B. C. D.

Tìm nguyên hàm của hàm số integral open parentheses x squared plus 3 over x minus 2 square root of x close parentheses d x. 

A. x cubed over 3 plus 3 space I n open vertical bar x close vertical bar plus 4 over 3 square root of x cubed end root space plus C

B. x cubed over 3 plus 3 space I n open vertical bar x close vertical bar minus 4 over 3 square root of x cubed end root space plus C

C. x cubed over 3 minus 3 space I n open vertical bar x close vertical bar minus 4 over 3 square root of x cubed end root space plus C

D. x cubed over 3 plus 3 space I n space x minus 4 over 3 square root of x cubed end root space plus C

  1. x cubed over 3 plus 3 space I n open vertical bar x close vertical bar plus 4 over 3 square root of x cubed end root space plus C

  2. x cubed over 3 plus 3 space I n open vertical bar x close vertical bar minus 4 over 3 square root of x cubed end root space plus C

  3. x cubed over 3 minus 3 space I n open vertical bar x close vertical bar minus 4 over 3 square root of x cubed end root space plus C

  4. x cubed over 3 plus 3 space I n space x minus 4 over 3 square root of x cubed end root space plus C

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng B. Ta có:

Đáp án đúng B. x cubed over 3 plus 3 space I n open vertical bar x close vertical bar minus 4 over 3 square root of x cubed end root space plus C

Ta có: integral open parentheses x squared plus 3 over x minus 2 square root of x close parentheses d x equals integral open parentheses x squared plus 3 over x minus 2 x to the power of 1 half end exponent close parentheses d x

equals x cubed over 3 plus 3 space I n open vertical bar x close vertical bar minus 4 over 3 square root of x cubed end root space plus C.

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG