Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nguyên hàm của hàm số A. B. C. D.

Tìm nguyên hàm của hàm số f open parentheses x close parentheses equals x cubed plus sin space x.

A. integral f open parentheses x close parentheses d x equals 1 third left parenthesis 3 x plus 2 right parenthesis square root of 3 x plus 2 end root plus C

B. integral f open parentheses x close parentheses d x equals x to the power of 4 over 4 plus cos space x plus C

C. integral f open parentheses x close parentheses d x equals x cubed plus cos space x plus C

D. integral f open parentheses x close parentheses d x equals x to the power of 4 over 4 minus cos space x plus C

  1.  integral f open parentheses x close parentheses d x equals 1 third left parenthesis 3 x plus 2 right parenthesis square root of 3 x plus 2 end root plus C

  2. integral f open parentheses x close parentheses d x equals x to the power of 4 over 4 plus cos space x plus C

  3. integral f open parentheses x close parentheses d x equals x cubed plus cos space x plus C

  4. integral f open parentheses x close parentheses d x equals x to the power of 4 over 4 minus cos space x plus C

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng D. Ta có: .

Đáp án đúng D. integral f open parentheses x close parentheses d x equals x to the power of 4 over 4 minus cos space x plus C

Ta có: integral f open parentheses x close parentheses d x equals x to the power of 4 over 4 minus cos space x plus C.

1

Câu hỏi tương tự

Trong các hàm sốsau đây, hàm số nào đồng biến trên các khoảng nó xác định? A. . B. . C. . D. .

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG