Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nguyên hàm của hàm số A. B. C. D.

Tìm nguyên hàm của hàm số f open parentheses x close parentheses equals x space I n left parenthesis x plus 2 right parenthesis.

A. integral f open parentheses x close parentheses d x equals x squared over 2 I n left parenthesis x plus 2 right parenthesis minus fraction numerator x squared plus 4 x over denominator 4 end fraction plus C

B. integral f open parentheses x close parentheses d x equals fraction numerator x squared minus 4 over denominator 2 end fraction I n left parenthesis x plus 2 right parenthesis minus fraction numerator x squared minus 4 x over denominator 4 end fraction plus C

C. integral f open parentheses x close parentheses d x equals x squared over 2 I n left parenthesis x plus 2 right parenthesis minus fraction numerator x squared plus 4 x over denominator 2 end fraction plus C

D. integral f open parentheses x close parentheses d x equals fraction numerator x squared minus 4 over denominator 2 end fraction I n left parenthesis x plus 2 right parenthesis minus fraction numerator x squared plus 4 x over denominator 2 end fraction plus C

  1.  integral f open parentheses x close parentheses d x equals x squared over 2 I n left parenthesis x plus 2 right parenthesis minus fraction numerator x squared plus 4 x over denominator 4 end fraction plus C

  2. integral f open parentheses x close parentheses d x equals fraction numerator x squared minus 4 over denominator 2 end fraction I n left parenthesis x plus 2 right parenthesis minus fraction numerator x squared minus 4 x over denominator 4 end fraction plus C

  3. integral f open parentheses x close parentheses d x equals x squared over 2 I n left parenthesis x plus 2 right parenthesis minus fraction numerator x squared plus 4 x over denominator 2 end fraction plus C

  4. integral f open parentheses x close parentheses d x equals fraction numerator x squared minus 4 over denominator 2 end fraction I n left parenthesis x plus 2 right parenthesis minus fraction numerator x squared plus 4 x over denominator 2 end fraction plus C

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng B.

Đáp án đúng B. integral f open parentheses x close parentheses d x equals fraction numerator x squared minus 4 over denominator 2 end fraction I n left parenthesis x plus 2 right parenthesis minus fraction numerator x squared minus 4 x over denominator 4 end fraction plus C

 

equals fraction numerator x squared minus 4 over denominator 2 end fraction I n left parenthesis x plus 2 right parenthesis minus fraction numerator x squared minus 4 x over denominator 4 end fraction plus C.

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực x,y thỏa mãn Giá trị nhỏ nhất của biểu thức bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG