Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nguyên hàm F ( x ) của hàm số f ( x ) = cos x sin x + 1 ​

Tìm nguyên hàm  của hàm số 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D I = F ( x ) = ∫ cos x sin x + 1 ​ d x Đặt u = sin x + 1 ​ ⇒ u 2 = sin x + 1 ⇒ 2 u d u = cos x d x I = ∫ u .2 u d u = 2 ∫ u 2 d u = 3 2 ​ u 3 + C = 3 2 ​ ( sin x + 1 ) sin x + 1 ​ + C

Chọn D

Đặt 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm của hàm số ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG