Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x ) = sin ( 2 x + 1 )

Tìm nguyên hàm của hàm số 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B ∫ sin ( 2 x + 1 ) d x = 2 1 ​ ∫ sin ( 2 x + 1 ) d ( 2 x + 1 ) = ∫ f ( x ) d x = − 2 1 ​ cos ( 2 x + 1 ) + C

Đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng ( u n ​ ) có số hạng đầu u 1 ​ = 2 và công sai d = 5 .Giá trị của u 4 ​ bằng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG