Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x ) = sin ( 2 x + 1 )

Tìm nguyên hàm của hàm số 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B ∫ sin ( 2 x + 1 ) d x = 2 1 ​ ∫ sin ( 2 x + 1 ) d ( 2 x + 1 ) = ∫ f ( x ) d x = − 2 1 ​ cos ( 2 x + 1 ) + C

Đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số đạt cực đại tại điểm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG