Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x ) = sin 2 x

Tìm nguyên hàm của hàm số 

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∫ sin 2 xdx = 2 1 ​ ∫ sin 2 xd ( 2 x ) = − 2 cos 2 x ​ + C Chọn đáp án A

Ta có 

Chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số y = ( x + 1 ) 2 x ( 2 + x ) ​ ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG