Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nguyên hàm của hàm số

Tìm nguyên hàm của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals cube root of x plus 1 end root left parenthesis x greater than negative 1 right parenthesis

  1. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals 3 over 4 left parenthesis x plus 1 right parenthesis to the power of 4 over 3 end exponent plus C

  2. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals 4 over 3 left parenthesis x plus 1 right parenthesis to the power of 4 over 3 end exponent plus C

  3. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals negative 2 over 3 left parenthesis x plus 1 right parenthesis to the power of 2 over 3 end exponent plus C

  4. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals negative 3 over 2 left parenthesis x plus 1 right parenthesis to the power of 2 over 3 end exponent plus C

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG