Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x ) = co s 2 ( 2 x ​ ) .

Tìm nguyên hàm của hàm số 

T. Tutor6

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu hỏi này thuộc dạng bài tập:Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác. Ta có: ∫ f ( x ) d x = ∫ ( 2 1 ​ + 2 cos x ​ ) d x = 2 x ​ + 2 1 ​ sin x + C .

Câu hỏi này thuộc dạng bài tập: Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác.

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả của là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG