Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nguyên hàm ∫ x ( x 2 + 7 ) 15 d x ?

Tìm nguyên hàm ?

T. Tutor21

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu hỏi này thuộc dạng bài:Các bài tập sử dụng định nghĩa, tính chất và nguyên hàm cơ bản. ∫ x ( x 2 + 7 ) 15 dx = 2 1 ​ ∫ ( x 2 + 7 ) 15 d ( x 2 + 7 ) = 32 1 ​ ( x 2 + 7 ) 16 + C .

Câu hỏi này thuộc dạng bài: Các bài tập sử dụng định nghĩa, tính chất và nguyên hàm cơ bản.

9

Câu hỏi tương tự

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG