Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nghiệm nguyên x , y của phương trình:

Tìm nghiệm nguyên x , y của phương trình:
x squared minus x y equals 6 x minus 5 y minus 8

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức : Rút gọn biểu thức .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG