Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nghiệm của phương trình .

Tìm nghiệm của phương trình log subscript 2 left parenthesis x minus 5 right parenthesis equals 4 .

  1. x equals 13

  2. x equals 3

  3. x equals 11

  4. x equals 21

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nghiệm của bất phương trình e x + e − x < 2 5 ​ là​​​​​​​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG