Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nghiệm của phương trình .

Tìm nghiệm của phương trình  log subscript 3 open parentheses x minus 9 close parentheses equals 3.

  1. x = 36

  2. x = 27

  3. x = 18

  4. x = 9

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của x thì biểu thức: xác định?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG