Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nghiệm của bất phương trình lo g 3 1 ​ ​ x 1 − 2 x ​ > 0 có dạng ( a ; b ) . Tính T = 3 a − 2 b

Tìm nghiệm của bất phương trình  có dạng . Tính 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Điều kiện x 1 − 2 x ​ > 0 ⇔ 0 < x < 2 1 ​ Ta có lo g 3 1 ​ ​ x 1 − 2 x ​ > 0 ⇔ x 1 − 2 x ​ < 1 ⇔ x 1 − 3 x ​ < 0 ⇔ [ x > 3 1 ​ x < 0 ​ Kết hợp điều kiện ta có 3 1 ​ < x < 2 1 ​ Suy ra T = 3 a − 2 b = 0

Chọn A

Điều kiện 

Ta có 

                                          

Kết hợp điều kiện ta có 

Suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Với , đạo hàm của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG