Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm n sao cho đa thức f(x)= ( x − 3 ) 2 n + ( x − 2 ) n − 1 là chia hết cho đa thức (x-3)(x+2)

Tìm n sao cho đa thức f(x)= là chia hết cho đa thức (x-3)(x+2)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm b sao cho mọi giá trị của a hệ phương trình sau luôn có nghiệm { 3 x + y = a a x − y = b ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG